Sømna som selvstendig kommune

Stadig lavere overføringer fra staten vil medføre kommunesammenslåing om vi ikke er omstillingsvillige i tide. Vi er under press for å slå oss sammen med Brønnøy. Dette skal vi unngå ved å drive så smart som mulig. 

Regionalt samarbeid må prioriteres i neste periode. Vi ønsker å ta ansvar for regionale oppgaver der det er naturlig.

Samtidig må vi være åpne for å sette bort enkelte oppgaver.

Dagens skolestruktur blir etter hvert for kostnadskrevende. Vi mener derfor at alle kommunens elever på sikt må samles i ett bygg i Vik. På denne måten vil alle elever få en forsvarlig reisetid, fagmiljøet vil styrkes, den daglige drift blir mer fleksibel og ressursbesparende, og ikke minst vil det tilrettelegge for bosetting i hele kommunen. 

Vi må forberede pleie- og omsorgssektoren på fremtidige utfordringer. Her er det spesielt viktig å rekruttere nødvendig fagpersonell. Kommunen må også kunne tilby tilstrekkelig antall boliger tilpasset en aldrende befolkning.

Vi ønsker å bygge nye boliger der man praktiserer «leie til eie» for enklere inngang til boligmarkedet.

Sømna kommune må fortsatt ha fokus på å effektivisere drift og tjenester ved økt bruk av digitale verktøy.

Skole

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for at

 • alle kommunens elever på sikt samles i ett skolebygg i Vik
 • ingen elever skal ha lengre reisetid enn 45 minutter
 • faglig kompetanse blant lærerne skal styrkes
 • elevene har moderne og fremtidsrettede læremidler
 • vi skal ha en helsefremmende skole
 • skolens psykososiale miljø styrkes og at det er nulltoleranse for mobbing
 • alle elever sikres god og tilrettelagt undervisning der tidlig innsats prioriteres
 • det fortsatt skal tilbys et bredt utvalg av videregående utdanningsløp i regionen
 • det fortsatt skal tilbys sykepleier- og lærerutdanning i våre nærmeste regioner

Helse og omsorg

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for

 • at kommunen er forberedt på større behov for helsehjelp for en fremtidig aldrende befolkning
 • tilstrekkelig dekning av sykehjemsplasser og omsorgsboliger
 • å sikre tilstrekkelig helsefagmiljø ved aktiv rekruttering av kvalifisert helsepersonell
 • at folk skal kunne bo lengre i eget hjem ved  å styrke hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering
 • å sikre tilstrekkelig grunnbemanning og redusere bruk av  ufrivillige deltidsstillinger
 • gode psykiatri- og rehabiliteringstjenester
 • å beholde ambulansetjeneste i Sømna
 • å beholde ambulansefly og helikopter i regionen
 • ett stort sykehus sør for Korgfjellet

Barnehage

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for at

 • det fokuseres på tidlig innsats i barnehagen
 • det alltid er ledig barnehageplass i kommunen
 • tilbudet skal gis i gode og tilpassede lokaler og uteområder
 • de ansatte har god fagkompetanse og sikrer barna en trygg hverdag
 • kommunen fortsatt skal satse på helsefremmende barnehager

Landbruk og næring

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for å

 • opprettholde Sømna som den ledende landbrukskommunen i landsdelen
 • etablere felles regionalt landbrukskontor i kommunen
 • videreutvikle service og kompetanse på næringsutvikling
 • støtte innovasjon i eksisterende og nye virksomheter
 • legge til rette for økt etablering av virksomheter knyttet til reiseliv og opplevelser i kommunen
 • sikre fremtidig drift og utvikling av Helgeland Rehabilitering og Nord-Norsk Pensjonistskole
 • få utvidet åpningstid på ferjestrekningene i nord og sør

Bosetting og kultur

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for å

 • markedsføre kommunen som attraktiv bokommune, med ekstra fokus på unge voksne
 • ha byggeklare og attraktive tomter på Berg og i Vik
 • legge til rette for varierte og attraktive hytteområder
 • bygge nye boliger der man praktiserer «leie til eie» for enklere inngang til boligmarkedet
 • involvere private aktører i utbygging av boliger i samarbeid med Husbanken
 • ferdigstille utbygging av fiberbredbånd i hele kommunen
 • opprettholde et godt tilbud ved kulturskolen
 • tilrettelegge for å integrere flyktninger i lokalmiljøet
 • legge forholdene til rette for et aktivt kultur- og idrettstilbud
 • gjøre en grundig vurdering av behovet for samlokalisering og bygging av nytt kommune- og kulturhus