Tverrpolitisk Liste Sømna

 

Kommunevalget 2015

Program 2015-2019

Vi vil at Sømna skal:

 • være en selvstendig kommune
 • være attraktiv for alle aldersgrupper
 • være en foregangskommune innen skole
 • ha full barnehagedekning
 • tilby alle innbyggere høyhastighets bredbånd
 • ha ambulansetjeneste i kommunen

Barnehage

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for at:

 • foreldre i Sømna skal være trygge på at det alltid er ledig barnehageplass i kommunen
 • barnehagetilbudet skal gis i gode og tilpassede lokaler og uteområder
 • de ansatte har god fagkompetanse og sikrer barna en trygg hverdag
 • kommunen fortsatt skal satse på helsefremmende barnehager

Skole

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for at:

 • Sømna skal være en foregangskommune innen skoleutvikling gjennom å satse på moderne og fremtidsrettede læremidler i skolen
 • faglig kompetanse blant lærerne styrkes
 • vi skal ha en helsefremmende skole
 • skolens psykososiale miljø styrkes og at det er nulltoleranse for mobbing
 • alle elever sikres god og tilrettelagt undervisning
 • sammenslåing av klasser på tvers av trinn unngås

Helse og omsorg

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for:

 • gode helsetjenester til alle
 • at folk skal kunne bo lenger i eget hjem ved å styrke hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering
 • proaktiv rekruttering av helsepersonell
 • at vi fortsatt skal ha tilstrekkelig dekning av sykehjemsplasser
 • gode psykiatri- og rehabiliteringstjenester
 • at vi skal ha en aktiv Frisklivssentral for alle
 • utbygging av omsorgsboliger  å beholde ambulansetjeneste i Sømna
 • å beholde ambulansefly og helikopter i regionen

Landbruk

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for å:

 • opprettholde Sømna som den ledende landbrukskommunen i landsdelen
 • opprettholde et godt landbrukskontor med kompetente medarbeidere  tilrettelegge for nye virksomheter og nisjeproduksjon

Teknisk

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for å:

 • beholde dagens gode servicenivå
 • opprettholde og videreutvikle kompetanse på teknisk avdeling
 • legge til rette for varierte og attraktive bolig - og hytteområder
 • være en støttespiller for etablering av næringer

 

Næring

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for:

 • å bedre service og kompetanse på tilrettelegging for næringsutvikling
 • at næringsfondet brukes til å støtte innovasjon i eksisterende og nye virksomheter
 • at kommunen skal legge til rette for økt etablering av virksomhet knyttet til satsing på turisme

Andre områder

 

Tverrpolitisk liste Sømna skal jobbe for å:

 • opprettholde et godt tilbud ved kulturskolen tilrettelegge for å integrere flyktninger i lokalmiljøet
 • legge forholdene til rette for et aktivt kultur- og idrettstilbud
 • få gang- og sykkelvei gjennom hele kommunen
 • kunne tilby høyhastighets bredbånd i hele kommunen
 • legge til rette for bygging av boliger til ulike grupper i samfunnet
 • få forbedret samferdsel både nord- og sørover